گفتگو با فعال محیط زیست -14 دیماه

صبح دلگشا

گفتگو با فعال محیط زیست درمورد چگونه نگهداری کردن درمورد محیط زیست

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۱۴ دی ۱۳۹۵