حافظ پژوهی

شبانه

گفتگو با آقای دکتر محبتی استاد دانشگاه و حافظ شناس و حافظ پژوه در رابطه با شناخت حافظ شیرازی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۹ مهر ۱۳۹۷