بررسی وضعیت اقتصادی روستائیان فارس

بازتاب

برنامه بازتاب 
با موضوع: بررسی وضعیت معیشتی و اقتصادی روستائیان فارس
میهمانان :

جناب آقای پاک فطرت رئیس دفتر امور روستایی استانداری فارس

جناب آقای مختاری مدیر کل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲۲ مهر ۱۳۹۷