سیره زندگی امام حسن مجتبی (ع)

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر یزدانی در رابطه با روش زندگی امام حسن مجتبی (ع)

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۵ مهر ۱۳۹۷