همایش ادبیات عاشورایی

در شهر

با ما در شهر بمانید ...

موضوع:چهاردهمین همایش ادبیان عاشورایی

مکان :سازمان بهزیستی استان فارس -مهر ماه 1397

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۹ مهر ۱۳۹۷