ارث و وصیت

مشاور شما

گفتگو با جناب آقای دکتر عباس زمانی رئیس شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان فارس  در رابطه را قوانین حاکم بر ارث و وصیت در برنامه مشاور شما 

از شنبه تا سه شنبه ساعت 18
۲۹ مهر ۱۳۹۷