هنر آرسینا -قسمت سوم

کاشانه مهر

آموزش تکنیک آرسینا بر روی MDF در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۳۰ مهر ۱۳۹۷