چگونه استعداد خود را بشناسیم

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای فاتحیان در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر
موضوع : چگونه استعداد خود را بشناسیم

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ آبان ۱۳۹۷