راهپیمایی اربعین

کاشانه مهر

گفتگو با سرکار خانم رضا زاده در رابطه با راهپیمایی اربعین

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲ آبان ۱۳۹۷