نظام آماری ایران

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای حسین زاده معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۵ آبان ۱۳۹۷