استرس دانش آموزان

مشاور شما

گفتگو با خانم دکتر نازنین هنرپروران مشاور خانواده و روانشناس در رابطه با عوامل استرس در دانش آموزان و راه کار های مقابله با آن در برنامه مشاور شما

از شنبه تا سه شنبه ساعت 18
۶ آبان ۱۳۹۷