جاماندگان اربعین

مذهبی

راهپیمایی جاماندگان اربعین در شیراز

شیراز سومین حرم اهل بیت
۹ آبان ۱۳۹۷