ارتباط پدر و مادر و تاثیر آن بر تربیت فرزندان-قسمت دوم

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر یزدانی مدرس حوزه و دانشگاه در رابطه با ارتباط پدر و مادر و تاثیر آن بر تربیت فرزندان در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ آبان ۱۳۹۷