تابلو حجمی -قسمت دوم

کاشانه مهر

آموزش بخش دوم  تابلو حجمی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ آبان ۱۳۹۷