مراسم تودیع سردار گزنی جانشین سابق فرماندهی سپاه فجر فارس

در شهر

با ما در شهر بمانید

موضوع : مراسم تودیع سردار گزنی جانشین سابق فرماندهی سپاه فجر فارس

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۳ آبان ۱۳۹۷