سوخته کاری

کاشانه مهر

آموزش سوخته نگاری توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۵ آبان ۱۳۹۷