نم چرو گرونی

خودمونی

آیتم طنز شیرازی نم چرو در برنامه خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۹ آبان ۱۳۹۷