آسیب شناسی عمر کوتاه مدیریت در فارس

بازتاب

برنامه بازتاب 
با موضوع: آسیب شناسی عمر کوتاه مدیریت در فارس
میهمانان :

مهندس رجبی نماینده مردم شیراز در استان فارس

دکتر صادقی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲۰ آبان ۱۳۹۷