روشها و شیوه های زندگی ارزشمند-قسمت دوم

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای امین رضا نوشین در رابطه با روشها و شیوه های زندگی ارزشمند در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ آبان ۱۳۹۷