گره چینی

کاشانه مهر

آموزش گره چینی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ آبان ۱۳۹۷