نظارت بر بازار و قیمت ها

بازتاب

برنامه بازتاب 
با موضوع: نظارت بر بازار و قیمت ها
میهمانان :

جناب آقای هاشمی رئس اتاق اصناف فارس

جناب آقای مبشری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس

جناب آقای صداقت معاون بازرسی سازمان صنعت ، معدن ،تجارت

 

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲۷ آبان ۱۳۹۷