تحکیم بنیان خانواده

گفتگو

گفتگو با خانم دکتر زیبایی نژاد و خانم علی محمدی در رابطه با تحکیم بنیان خانواده در برنامه گفت و گو

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۹ دی ۱۳۹۵