بافت پیراهن دخترانه

کاشانه مهر

آموزش بافت توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۹ آبان ۱۳۹۷