طوطی و توتو

خودمونی

آیتم طنز بچوی شهر با لهجه شیرین شیرازی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۶ آذر ۱۳۹۷