خونریزی دستگاه گوارش تحتانی

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر بهرامی فلوسیپ جراحی کورورکتال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با خونریزی دستگاه گوارش تحتانی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۶ آذر ۱۳۹۷