حرف قاف

فارسی شو

 شروع با حرف «قاف»
از قرمه سبزی تا کوچه قشومشو
 در برنامه «فارسی شو» ساعت ۲۱:۱۰ از شبکه فارس
شما هم ببینید ، بمب خنده اینجاست

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۷ آذر ۱۳۹۷