بیماری یرقان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در رابطه با بیماری یرقان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۰ آذر ۱۳۹۷