ویترای تذهیب - قسمت سوم

کاشانه مهر

آموزش هنر ویترای توسط خانم شفاف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۱ آذر ۱۳۹۷