ترس از پزشک در کودکان

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر قاسمی روانشناس در مورد ترس از پزشک و آمپول زدن در کودکان و رفتارهای مناسب برای کم کردن و از بین بردن ترس و پذیرش آن توسط کودکان .

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ آذر ۱۳۹۷