بررسی مسئله پارازیت در شهر شیراز

گفتگو

بررسی مسئله پارازیت در برنامه گفتگو با حضور مهندس پژوهش معاون سیاسی امنیتی استانداری و دکتر سید محمد جواد مرتضوی رییس اداره حفاظت در برابر پرتو های یون ساز

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۲۰ دی ۱۳۹۵