بیکاری

خودمونی

آیتم طنز نم چرو با موضوع بیکاری و انحصار مشاغل

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۷ آذر ۱۳۹۷