نماینده مردم نیریز و استهبان

خانه ملت

جناب آقای مسعودی نماینده مردم نیریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱ دی ۱۳۹۷