گفتگو با جناب آقای درودی

خوشا شیراز

جناب آقای درودی پژوهشگر زبان‌های باستان

گفتگو در خصوص پیشینه یلدا

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۳ دی ۱۳۹۷