گفتگو با جناب آقای درودی

خوشا شیراز

جناب آقای درودی پژوهشگر زبان‌های باستان

گفتگو در خصوص پیشینه یلدا

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ دی ۱۳۹۷