ثبت محور ساسانی

تار و پود

گفتگو با آقای دکتر علیرضا عسکری باستان شناس و استاد دانشگاه در رابطه با محور ساسانی فارس

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۶ دی ۱۳۹۷