محمد صادق ملك

خوشا شیراز

مهمان هاي خوشا شیراز 7دی  
براي اولين بار گفتگو با آقای محمد صادق ملك بازيگر سريال بانوی عمارت در خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ دی ۱۳۹۷