اعتیاد به اینترنت در کودکان

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر قاسمی روانشناس در رابطه با اعتیاد فرزندان به بازی های کامپیوتری و اینترنت

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۰ دی ۱۳۹۷