عروسک کوتوله-قسمت چهارم

کاشانه مهر

عروسک سازی با خمیر توسط خانم باصری این قسمت ساخت عروسک 7 کوتوله در بخش هنری کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۰ دی ۱۳۹۷