تکنیک رنگ جوهر

کاشانه مهر

آموزش تکنیک رنگ جوهر بر روی ظروف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۵ دی ۱۳۹۷