آجیل خمیری

کاشانه مهر

آموزش ماکت  خشکبار و آجیل توسط خانم سربی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ دی ۱۳۹۷