درد های زانو در سالمندان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر هاشمی متخصص ارتپد در رابطه با درد های زانو

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۸ دی ۱۳۹۷