درد های زانو در سالمندان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر هاشمی متخصص ارتپد در رابطه با درد های زانو

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10