مهارت ارتباط های موثر

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر فرمانی در رابطه با مهارت ارتباط های موثر در بخش گفتگو روانشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ دی ۱۳۹۷