از استرالیا تا شیراز

خوشا شیراز

آیتم کجو به کجو و یه  عالم چیز های جدید از اطراف دنیا و توریست های خارجی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۲ دی ۱۳۹۷