عرضه اولیه در بورس

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دامری در رابطه با عرضه اولیه در بورس

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ دی ۱۳۹۷