پرستار نمونه

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای حق گوی پرستار نمونه در روز پرستار

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ دی ۱۳۹۷