مدیریت استرس

کاشانه مهر

گفتگو با دکتر فتاحی در رابطه با مدیریت استرس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10