همدلی

فارسی شو

گفتگو با دکتر ساسان قرمزی در رابطه با همدلی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۵ دی ۱۳۹۷