آب

اصغر آقو

طنز عروسکی اصغر آقو  با لهجه شیرین شیرازی
 موضوع : بحران آب

طنز عروسکی و اجتماعی با لهجه شیرازی
۱ بهمن ۱۳۹۷