کمک به بچه های فقیر

اصغر آقو

طنز عروسکی اصغر آقو با لهجه شیرین شیرازی
موضوع : کمک به بچه های فقیر

طنز عروسکی و اجتماعی با لهجه شیرازی
۱ بهمن ۱۳۹۷