نماینده مردم قیر و کارزین و فراشبند

خانه ملت

جناب آقای کرم پور نماینده محترم شهرستان های قیر و کارزین و فراشبند و فیروز آباد در مجلس شورای اسلامی 

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱ بهمن ۱۳۹۷