حامد تقوایی جوان نخبه شیرازی

خوشا شیراز

گفتگو با جناب آقای دکتر حامد تقوایی جوان نخبه شیرازی  و عضو هیئت علمی دانشگاه در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۳ بهمن ۱۳۹۷